سؤالات متداول

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﺎﻧﺘﺰی ﮐﺪه اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻢ؟

ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﺮی دﺷﻮار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ. وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺟﺎ اﻓﺘﺎدن ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم در ﮐﻨﺎر ﻣﺰاﯾﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻨﺘﯽ، ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد. اﮐﻨﻮن ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﮐﺪه دارای اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ و آﺳﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﺟﺎ و ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.


در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺎت اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ وﺟﻮد دارد؟

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ۷ روز ﻫﻔﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ روز از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﺎﻧﺘﺰی ﮐﺪه ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

چگونه سفارش خود را ثبت کنیم؟

۱. وارد ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﺎﻧﺘﺰی ﮐﺪه ﺷﻮﯾﺪ
۲. ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ
۳. ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
۴. ﺳﭙﺲ روی “افزودن به سبد خرید” ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
۵. ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮ روی ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
۶. اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖ وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
ﺗﺬﮐﺮ: ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻏﯿﺮاﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ و ﺿﺮر و زﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۷. و در آﺧﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


آﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻀﻮ ﺷﺪ؟

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.


آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟

ﺑﻠﻪ، ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد را در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

بله، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻘﺪار آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.


ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ؟

زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﻌﺪاد و روز ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد وﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ طبق گفته‌های اداره پست حداکثر ۷ الی ۱۰ روز ﭘﺲ از سفارش،ﮐﺎﻻ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻤﺎ داده ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗماس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.


آﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﻌﺪاد ﺧﺮﯾﺪ و ﺳﻔﺎرش وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرش و ﺧﺮﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدی در اﻧﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻔﺎرش ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ، ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯿﮕﺮدد.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺒﻠﻎ از ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟

ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻮل ﺷﻤﺎ در ﺣﺴﺎب ﻫﺎی میانی بانک است و ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻐﺎﯾﺮت ها را رفع کرده و مبلغ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر به حساب شما برگشت میدهد.اگر تا ۷۲ ساعت ﭘﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺨﻮرد، آنگاه با بانک عامل پرداخت اینترنتی تماس بگیرید تا مغایرت ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.


ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ؟

ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﻼﯾﻦ است، اولا ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ و کاغذ و ثانیا دﻗﺖ در ﭘﺮداﺧت است.

 

ﺳﻔﺎرش ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻢ؟

ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮدازش ﺳﻔﺎرش از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﮐﺪه ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺸﺘﺮی رﺳﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی دﻗﯿﻖ ﺗﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﮐﺪه در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺛﺒﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺳﺎل و ﺗﺤﻮﯾﻞ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.


ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ

بستن
مقایسه